ZAOBSTARÁME VÁM ADRESNÝ BOD!

Čo je to adresný bod? Pod týmto pojmom rozumieme priestorový údaj, ktorý nám označuje polohu hlavného vstupu do budovy. Je to nevyhnutná príloha k žiadosti k prideleniu súpisného a orientačného čísla stavby. Podkladom pre zameranie adresného bodu je geometrický plán, na základe ktorého bola zameraná budova pre účel vydania kolaudačného rozhodnutia, ku ktorej sa daný adresný bod zameriava.

Na čo slúži adresný bod?

Hlavnou úlohou adresného bodu je aktualizovať register adries, ktorý obsahuje informácie o adresách všetkých fyzických budov na území SR, ktorým bolo pridelené súpisné číslo. Register adries aktualizujú obce a mestá.

Ako je adresný bod vyjadrený ?

Adresný bod sa vyjadruje v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktoré sú získané pozemnými geodetickými metódami. Výsledkom geodetického zamerania adresného bodu je elaborát, ktorý obsahuje grafické znázornenie spolu s popisnými údajmi vstupu do budovy.

 

Čo potrebujem k vybaveniu adresného bodu?

K vybaveniu adresného bodu je potrebné nás len kontaktovať. Zameranie a spracovanie elaborátu pre adresný bod je časovo a finančne nenáročné, po realizácií merania garantujeme dodanie adresného bodu najneskôr do 48 hodín.

 

Geografická os ulice

Geografickou osou ulice je podľa zákona priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice. Tento údaj sa tak isto ako aj adresný bod vyhotovuje pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách.