ZDOKUMENTUJEME VŠETKY POTREBNÉ FAKTORY VAŠEJ STAVBY

Pre aké účely je potrebná dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby?
Pri výstavbe nehnuteľnosti je potrebné myslieť na rôzne aspekty. Veľmi dôležitými bodmi sú vyhotovovanie vodovodu a kanalizácie. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby zahŕňa plány vyhotovení elektroenergetických zariadení, vodovodu a vodovodných prípojok, kanalizácie a kanalizačných prípojok. Potrebné je nielen zamerať priebeh potrubia vo výkope, ale tiež zamerať povrch a jeho charakteristiky po zasypaní výkopu, po vybudovaní spevnených komunikácií atď.

Pomôžeme vám s vaším investičným projektom

V záujme úspešného realizovania investičného projektu je nevyhnutné mať kvalitne a profesionálne vypracované geodetické siete. Ide o základný priestorový rámec pre akúkoľvek investičnú stavbu, ktorý potrebuje predovšetkým vypracovaný kvalitný projekt a dokumentáciu.

Čo musí obsahovať projekt pre geodetické siete?

Takýto projekt musí obsahovať účel a spôsob budovania geodetických sietí. Musia byť jasne zadefinované referenčné systémy, na ktoré bude geodetická sieť naviazaná. V ďalších krokoch ide o konfiguráciu bodov geodetickej siete, spôsob ich stabilizácie, apriórnu analýzu presnosti vychádzajúcu z krajnej vytyčovacej odchýlky alebo zo stavebnej odchýlky, spôsob merania a spracovania. Body geodetickej siete sa musia vytýčiť a stabilizovať v predstihu, keďže potrebujú určitý čas na svoju stabilizáciu. Až následne sa môže realizovať meranie a spracovanie geodetickej siete. Výsledkom je overený dokument, ktorý potvrdzuje, že geodetická sieť spĺňa všetky stanovené požiadavky.

Ponúkame odbornosť a skúsenosti

Naši pracovníci sú skúsení profesionáli a odborníci na svojom mieste. Nech potrebujete akúkoľvek formu a rozsah geodetických prác, urobíme všetko pre to, aby sme v čo najväčšej miere vyšli v ústrety vašim zámerom a potrebám.