POZEMOK DO POSLEDNÉHO DETAILU!

Ako prebieha vytýčenie hraníc pozemku? Ide o geodetickú činnosť, pri ktorej sa priamo v teréne vyznačí poloha lomových bodov hraníc pozemku (resp. inej hranice). Čo je ten lomový bod? Je to bod, v ktorom dochádza k zmene priebehu hranice (hranica sa v tomto bode v podstate láme), napríklad pozemok v tvare štvorca má štyri lomové body. Presné vyznačenie hranice pozemku v teréne sa realizuje z rôznych dôvodov, a to napríklad pri jeho predaji, kúpe alebo stavbe oplotenia. Vytýčenie prebieha na základe určených podkladov, z ktorých sa geodetickými a kartografickými metódami prenesú body hranice priamo do terénu.

Hranice na posledný centimeter

S nami máte istotu, že budete stavať a bývať na svojom – ani o centimeter ďalej. Ponúkame profesionálne vytyčovanie hraníc pozemkov podľa všetkých náležitých právnych úprav. Ponúkame taktiež možnosť informatívneho vytýčenia hraníc len pre vaše osobné potreby. Hranice v teréne vyznačujeme prostredníctvom drevených kolíkov.

Podľa akej právnej úpravy vytýčenie prebieha ?

Vytyčovanie hraníc pozemkov patrí medzi geodetické a kartografické činnosti, ktoré podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii §6 podliehajú autorizačnému overeniu. Overenie vytýčenia vykoná autorizovaný geodet príslušným oprávnením podľa §6.

Samotný proces vytyčovania hraníc pozemkov upravujú Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00. Hranice pozemkov si označujú ich vlastníci, prípadne ďalšie osoby, ktoré na to majú oprávnenie. Pokiaľ daná hranica nie je sporná, vytýči sa vo všetkých lomových bodoch. K tomuto procesu sú prizvaní všetci vlastníci a oprávnené osoby daného pozemku a susedných pozemkov. Výsledný dokument obsahuje vytyčovací náčrt, zoznam súradníc a technickú správu o priebehu vytyčovania.

Kde bude stáť vaša nehnuteľnosť ?

Potrebujete presne vytýčiť polohu vašej budúcej stavby na pozemku? Prečítajte si viac o tejto službe.