SLUŽBY

 GEODETICKÉ PRÁCE

Geometrické plány

Adresný bod

Vytýčenie hranice pozemku

Mapovanie / predrealizačné zameranie

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Vytýčenie stavebných objektov

Terestrické laserové skenovanie