ČO JE TO GEOMETRICKÝ PLÁN?

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Obsahuje grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene, ale môže obsahovať aj grafické znázornenie vecného bremena k časti pozemku.

Pre aké účely potrebný geometrický plán?

Kedy geometrický plán potrebujem?

Jednoducho povedané geometrický plán je potrebný vždy, keď nastane zmena pri vašej nehnuteľnosti, avšak zmena nemusí byť viditeľná v teréne. Zmena sa môže týkať aj vlastníckej hranice, ktorá nie je v teréne zrejmá, pokiaľ sa v teréne priamo nevytýči. Každú zmenu je potrebné zakresliť do katastrálnej mapy, ktorá je zakreslená na podklade geometrického plánu.

Základné delenie:

Pre aké účely je potrebný geometrický plán?

  1. pre rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov
  2. pre vyňatie pozemku z pôdneho fondu
  3. pre zápis rozostavanej stavby
  4. pre kolaudáciu stavby
  5. pre zápis prístavby
  6. pre spresnenie geometrického a polohového určenia nehnuteľnosti
  7. pre zriadenie vecného bremena
  8. pre určenie vlastníckych práv
  9. pre prevod parcely z registra E do registra C

Viac o jednotlivých typoch geometrických plánoch sa dozviete v našom pripravovanom blogu.

Zameriame a zakreslíme:

V prípade, že potrebuje geometrický plán pre účely, ktoré sme vyššie spomenuli, neváhajte nás kontaktovať. Potrebnú dokumentáciu vám naši odborníci vyhotovia presne podľa vašich požiadaviek.