Čoraz častejšie k nám prichádzajú požiadavky od ľudí, ktorí sa nás pýtajú ako z registra nehnuteľností zistia, ktoré nehnuteľnosti vlastnia. Pre úspešné vyhľadanie všetkých nehnuteľností je však potrebné poznať aspoň ich základné parametre. Cieľom tohto blogu je poskytnúť základné informácie o fungovaní mechanizmov vyhľadávania nehnuteľností v registroch nehnuteľností a ľahšie vás tak previesť týmto svetom.

Aký je dôvod vyhľadávania nehnuteľností?

V drvivej väčšine prípadov sú si ľudia vedomí svojho vlastníctva nehnuteľností, pretože ich bežne využívajú na bývanie alebo rekreáciu, prípadne ich prenechávajú na užívanie inej osobe. Často však nastávajú situácie, kedy sa niekto dozvie o vlastníctve nehnuteľností jeho samého, prípadne jeho predkov až dodatočne a nevie presne, čo všetko je predmetom tohto vlastníckeho práva. Tento prípad môže nastať napríklad pri dedičskom konaní, kedy človek zdedí zabudnuté neprededené pozemky napríklad po starých rodičoch. Prípadne sa nájdu určité listiny staršieho dátumu, ktoré hovoria o vlastníctve pozemku či nehnuteľností.

V tom momente sa odštartuje vyhľadávací proces, ktorý väčšinou začína na niektorom z webových portálov katastra nehnuteľností. Ak však elektronické zdroje neprinesú požadovaný výsledok, je potrebné nazrieť do archívnej dokumentácie informačného systému katastra nehnuteľností. V tomto článku sa budeme venovať najmä spôsobu vyhľadávania nehnuteľností na jednotlivých webových portáloch.

Register nehnuteľností: Ako zistím, ktorú nehnuteľnosť vlastním pomocou jej identifikácie na webových portáloch?

Existuje viacero webových portálov, ktoré slúžia na vyhľadávanie nehnuteľností a generovanie výpisov z listu vlastníctva, prípadne kópie z mapy v katastri nehnuteľností. Poskytnú vám tak odpoveď na otázku: „Ako zistím, čo vlastním?“

Prvým portálom, ktorý v minulosti slúžil na tieto účely, bol Katastrálny portál, známy aj pod skratkou KaPor. Tento portál bol už však morálne zastaraný, preto bola v prvej polovici roka 2022 ukončená jeho prevádzka. Stále však existujú ďalšie tri oficiálne portály katastra nehnuteľností, ktoré prevádzkuje ÚGKK SR, resp. jeho dcérske organizácie.

Kataster nehnuteľností a Mapový klient ZBGIS

Najznámejším webovým portálom je pravdepodobne Mapový klient ZBGIS. Tento portál nie je primárne na katastrálne účely, ale obsahuje množstvo dát, ktoré sú zoradené podľa rôznych tém (napr. Terén, Geodetické základy atď.). Jednou z týchto tém je aj Kataster nehnuteľností. Po zvolení témy katastra sa nám následne zobrazí katastrálna mapa, ktorá zobrazuje parcely registra C, a mapa určeného operátu zobrazujúca parcely registra E.

Ako podklad možno zvoliť základnú mapu, ortofotomozaiku alebo satelitné snímky. Na tomto portáli je možné vyhľadávanie nehnuteľností dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je taký, ak viete, kde sa vaša nehnuteľnosť približne nachádza a viete jednotlivé parcely identifikovať bodovo kliknutím do mapy. Následne sa nám v ľavej časti obrazovky zobrazia všetky informácie o danej parcele a je možné vygenerovať čiastočný alebo úplný výpis z listu vlastníctva (LV).

Súčasťou úplného výpisu z katastra nehnuteľností sú všetky parcely, ktoré sa nachádzajú na danom LV, v čiastočnom výpise sa nachádzajú iba údaje o konkrétnej parcele, resp. konkrétnom vlastníkovi. Tesne pred ukončením prevádzky Katastrálneho portálu v roku 2022 tu bola taktiež pridaná možnosť generovania kópie z mapy v katastri nehnuteľností.

Kataster nehnuteľností ZBGIS

Ďalším spôsobom vyhľadávania na tomto portáli je vyhľadávanie pomocou vyhľadávacieho riadku v hornej časti. Tu je však nutné poznať katastrálne územia a ďalšie údaje o vyhľadávanej nehnuteľnosti. Po zadaní katastrálneho územia je nutné ho najprv „zamknúť“, teda kliknúť na ikonu zámku.

zbgis kataster nehnuteľností mapa

Následne je možné vyhľadávanie pomocou čísla parcely, vlastníka alebo čísla listu vlastníctva. Možné je tiež vyhľadávanie adresy pomocou ulice a orientačného čísla, resp. súpisného čísla.

zbgis katastrálna mapa

Po vyhľadaní konkrétnej nehnuteľnosti je tiež možné vygenerovať výpisy z LV alebo kópiu z katastrálnej mapy.

výpis z listu vlastníctva

Kataster nehnuteľností ZBGIS je však primárne mapovým portálom, preto na vyhľadávanie pomocou rôznych popisných údajov (číslo parcely, vlastník, číslo LV) odporúčame niektorý z iných portálov rezortu geodézie a kartografie.

Portál ESKN

Druhým portálom je portál ESKN. Je to špecializovaný portál katastra nehnuteľností, ktorý podporuje vyhľadávanie nehnuteľností pomocou rôznych parametrov. Vyhľadávanie je možné podľa čísla listu vlastníctva, parcelného čísla, súpisného čísla stavby alebo podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Portál taktiež ako jediný poskytuje aj vyhľadávanie a generovanie čiastočných výpisov z LV pre konkrétne bytové a nebytové priestory.

informačný systém katastra nehnuteľností ESKN

Po vyhľadaní nehnuteľnosti je možné zobraziť všetky informácie o nehnuteľnosti a vygenerovať čiastočný alebo úplný výpis z LV.

katastrálny portál ESKN

Portál taktiež obsahuje aj mapy katastra nehnuteľností. Po zvolení možnosti „Mapa“ je možné vyhľadávať v mapách katastra bodovou identifikáciou nehnuteľností. Po identifikácii nehnuteľnosti sa nám opäť zobrazia všetky potrebné informácie o nej.

katastrálna mapa ESKN

Portál ESKN okrem možnosti vyhľadávania nehnuteľností obsahuje aj ďalšie možnosti a funkcie, ako napríklad možnosť objednania sledovania zmien v katastri, súpisu nehnuteľností vlastníka alebo elektronické podania do katastra.

Katastrálny portál CICA

Posledným portálom na vyhľadávanie nehnuteľností je katastrálny portál CICA. Tento portál neobsahuje mapové podklady a umožňuje iba jednoduché vyhľadávanie nehnuteľností podľa čísla listu vlastníctva, parcelného čísla, vlastníka alebo inej oprávnenej osoby a súpisného čísla stavby.

kataster CICA

Po vyplnení potrebných údajov a vyhľadaní nehnuteľnosti je možné vygenerovať výpis z listu vlastníctva. Portál však poskytuje iba možnosť generovania úplných výpisov z LV, ktorý obsahuje všetky nehnuteľnosti aj vlastníkov na danom liste vlastníctva.

list vlastníctva na katastri CICA

Kedy treba navštíviť pracovisko Katastrálneho odboru na okresnom úrade

Každý zo spomínaných portálov na vyhľadávanie nehnuteľností má svoje výhody aj nevýhody, preto je vždy nutné zvoliť vhodný portál na základe parametrov nehnuteľnosti, ktoré sú nám známe, ale aj na základe výstupov, ktoré požadujeme. Všetky portály však poskytujú základné informácie o nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim.

Nakoniec jedno upozornenie – výpisy z listu vlastníctva poskytované pomocou webových portálov odzrkadľujú iba súčasný právny stav a ich použitie na právne úkony nie je možné. Ak teda potrebujete výpis z listu vlastníctva, ktorý je použiteľný na právne úkony, je nutné navštíviť pracovisko Katastrálneho odboru na okresnom úrade, resp. integrované obslužné miesto, kde vám tento dokument poskytnú po úhrade príslušného správneho poplatku.