Geometrický plán je geodetický dokument, s ktorým sa bežný občan stretáva pravdepodobne najčastejšie. Podľa Zákona č. 162/1995 Zb. (katastrálny zákon) je geometrický plán definovaný ako „technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam“. Základným predpokladom na vyhotovenie geometrického plánu je zmena v katastri. Pod touto zmenou môžeme rozumieť napríklad postavenie novej stavby, rozdelenie pozemku alebo zriadenie nového vecného bremena. Geodet zameria túto zmenu a vyznačí ju práve v geometrickom pláne. Aby bol geometrický plán spôsobilý na právne úkony, geodet s príslušným oprávnením zabezpečí jeho autorizačné overenie a následne úradné overenie katastrálnym odborom okresného úradu. Tieto overenia slúžia na kontrolu toho, či je geometrický plán vyhotovený správne, či bola dodržaná stanovená presnosť a náležitosti, a či je geometrický plán v súlade s platným stavom v katastri nehnuteľností. Po úradnom overení je geometrický plán odovzdaný zákazníkovi, ktorý ho následne použije pri zápise práv k nehnuteľnostiam. V nasledujúcom texte popíšeme rôzne situácie, kedy je potrebné k zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra aj vyhotovenie geometrického plánu.

Pri výstavbe

Pri výstavbe každého rodinného domu sa s geometrickým plánom stretnete minimálne raz, niekedy aj viackrát.

Prvá situácia, v ktorej budete potrebovať geometrický plán, nastáva ešte pred samotným začatím výstavby. Ak sa váš pozemok nachádza mimo zastavaného územia obce a druh pozemku uvedený na liste vlastníctva je niektorý z druhov poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, záhrada, trvalý trávny porast, vinica, chmeľnica, ovocný sad), je nutné vyhotoviť geometrický plán na vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, kde geodet oddelí časť pozemku určenú na výstavbu na základe projektovej dokumentácie. Tento geometrický plán je následne podkladom na zmenu druhu pozemku na nepoľnohospodársku pôdu, na ktorej je možné začať výstavbu.

Počas samotnej výstavby je v niektorých prípadoch nutné dofinancovanie stavby zobratím hypotéky. Tu je nutné rozostavanú stavbu najprv zapísať do katastra, a až potom môže byť založená v banke a môže byť vybavená hypotéka. K zápisu do katastra nehnuteľností je opäť potrebný geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby.

Posledným prípadom, kedy je pri výstavbe potrebný geometrický plán, je fáza kolaudácie stavby. Vtedy je potrebné na stavebný úrad predložiť niekoľko dokumentov, z ktorých jeden je práve geometrický plán. Minimálne tento geometrický plán je teda potrebný pri každej stavbe. Ak sa pôdorys stavby od posledného merania nezmenil, je možné na tento účel použiť aj geometrický plán na rozostavanú stavbu.

Pri zlúčení alebo rozdelení nehnuteľnosti

Ak vlastníte nehnuteľnosť a chcete predať alebo darovať iba jej časť, prípadne vlastníte viac nehnuteľností a chcete ich zlúčiť do jednej, budete opäť potrebovať geodeta a geometrický plán. Práve rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností je jednou z najčastejších zmien, ktoré sú v geometrických plánoch riešené. Geodet na základe požiadaviek zákazníka vypočíta súradnice lomových bodov nových hraníc, ktoré majú rozdeľovať nehnuteľnosť na viacero častí, alebo zruší existujúce hranice a zlúči viaceré nehnuteľnosti do jednej a tieto skutočností vyznačí v geometrickom pláne. Na žiadosť objednávateľa geodet taktiež vytýči body novej projektovanej hranice v teréne a označí ich kolíkmi alebo roxormi. Týmto spôsobom je možné aj spresniť geometrické a polohové určenie akejkoľvek nehnuteľnosti v katastri.

Pri úprave priebehu vlastníckej hranice

Ak máte na svojom pozemku existujúce oplotenie, ktoré ale nie je postavené na vlastníckej hranici, a chcete so susedom zameniť časti pozemku tak, aby hranica prebiehala po tomto oplotení, geodet vám vyhotoví geometrický plán na úpravu priebehu vlastníckej hranice, v ktorom presne vyčísli výmery jednotlivých dielov, ktoré je potrebné zameniť. Tento geometrický plán je spolu so zámennou zmluvou prílohou k návrhu na vklad do katastra.

Pri zriadení vecného bremena

Vecné bremeno je v Občianskom zákonníku definované ako obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti voči inému tak, že sa musí niečoho zdržať, niečo strpieť alebo niečo konať. Ak sa vecné bremeno vzťahuje iba k časti nehnuteľnosti (napr. právo prechodu a prejazdu, ochranné pásmo energetického vedenia), geodet vám vyhotoví geometrický plán na zriadenie vecného bremena, v ktorom určí súradnice lomových bodov jeho rozsahu. Tento geometrický plán sa následne prikladá pri zápise vecného bremena do katastra.

Pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku

Ak je vaša nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva v registri E KN, prípadne v iných listinách a nenachádza sa v katastrálnej mape ani na liste vlastníctva v registri C KN, geodet vyhotoví geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti. V tomto geometrickom pláne sú presne určené hranice pôvodnej nehnuteľnosti, ktoré dnes už pravdepodobne nie sú identifikovateľné v teréne. Na jeho podklade sa potom vlastnícke práva prepíšu z registra E KN, prípadne iných listín do registra C KN a nehnuteľnosť sa zobrazí v katastrálnej mape.

Pri vyznačení duplicitného vlastníctva

Vplyvom rôznych spoločenských zmien, ale aj ľudských chýb a zlyhaní, došlo v katastri k situáciám, že na jednu nehnuteľnosť, resp. jej časť je založených viacero listov vlastníctva (tzv. duplicitné vlastníctvo). Ak vlastníte takúto nehnuteľnosť, geodet vám vyhotoví geometrický plán na vymedzenie duplicitného vlastníctva, kde presne vymedzí a vyznačí rozsah duplicitného vlastníctva. Tento geometrický plán potom môže slúžiť ako podklad pri prípadnom súdnom spore.

Článok pre vás pripravil: ING. PETER KYSEĽ