Katastrálne mapy sú dnes prístupné širokej verejnosti pomocou rôznych webových portálov rezortu geodézie, kartografie a katastra. Jedným z týchto portálov je Mapový klient ZBGIS. Ten okrem zobrazenia katastrálnych máp umožňuje aj zobrazenie iných máp alebo digitálneho modelu terénu a obsahuje tiež aj množstvo rôznych funkcií, medzi ktoré patrí aj meranie v mape. Pomocou tejto funkcie je možné získať súradnice bodov, merať dĺžku, obvod a plochu útvaru, prípadne zobraziť výškový profil medzi dvoma bodmi. Pomocou tohto nástroja je teda možné odmerať aj rozmery pozemku v katastrálnej mape.

Niekedy sa však môže stať, že namerané rozmery nemusia celkom zodpovedať rozmerom, ktoré si vlastník odmeria pomocou pásma v teréne. V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme, prečo môže tento rozdiel vzniknúť.

Presnosť merania

Základným problémom môže byť presnosť merania na portáli MK ZBGIS. Toto meranie je totiž iba približné a pracuje sa tu s presnosťou na celé metre. V katastri nehnuteľností sa však v súčasnosti pracuje s oveľa vyššou presnosťou, ktorá sa pohybuje na úrovni niekoľkých centimetrov. Preto je meranie dĺžok na portáli MK ZBGIS pre oblasť katastra nehnuteľností veľmi nepresné a v konečnom dôsledku sa je možné pomýliť až o 1 m oproti stavu v teréne, resp. oproti presnému geodetickému meraniu.

Preto na základe tejto meranej dĺžky na portáli MK ZBGIS nemožno robiť žiadne závery a púšťať sa do konfliktu so susedmi. V niektorých prípadoch sa však môže stať, že rozdiel medzi dĺžkou v teréne a dĺžkou odmeranou na portáli MK ZBGIS môže byť až na úrovni niekoľkých metrov. Tento rozdiel už teda nemôže byť spôsobený presnosťou merania na portáli, ale jeho príčina bude pravdepodobne iná. Môžu tu nastať v podstate dva základné problémy.

Nesprávne meranie dĺžky v teréne

Prvý problém môže byť v nesprávnom meraní dĺžky v teréne, ktorý môže nastať najmä v oblastiach s vyšším sklonom terénu. Katastrálne mapy sa totiž vyhotovujú v rovine kartografického zobrazenia, čo znamená, že všetky dĺžky merané v katastrálnej mape sú vodorovné. V teréne však s bežne dostupnými pomôckami v podstate nevieme odmerať a pásmom meriame rovnobežne s terénom. To znamená, že meriame šikmé dĺžky, ktoré sú preponou v pravouhlom trojuholníku zobrazenom na nasledujúcom obrázku.

V praxi to teda znamená, že v teréne nameriame o niečo väčšiu dĺžku ako je zobrazená v katastrálnej mape. V miestach s väčším sklonom terénu môže byť tento rozdiel veľký, pri väčších dĺžkach môže dosiahnuť až niekoľko metrov. Ak by sme chceli získať vodorovnú dĺžku, je potrebné šikmú dĺžku redukovať pomocou prevýšenia, ktoré je však možné presne odmerať iba pomocou geodetických metód a prístrojov, ktoré nie sú bežne dostupné.

Nečíselné katastrálne mapy

Druhý problém môže nastať pri tzv. nečíselných katastrálnych mapách. Nečíselné katastrálne mapy vznikli väčšinou ešte v rámci starého pozemkového katastra v období približne od roku 1850 do roku 1910. V tomto období sa síce na meranie používali geodetické metódy, avšak súradnice jednotlivých bodov v mape neboli registrované a hlavným výstupom z merania bola grafická podoba mapy. S týmito mapami sa ďalej pracovalo, boli viackrát prekresľované a prepracovávané. Každým týmto procesom sa iba zhoršovala kvalita originálu katastrálnej mapy. Keďže v týchto katastrálnych územiach od 19. storočia neprebehlo novšie katastrálne mapovanie, tieto mapy sú používané dodnes, po ich prepracovaní do digitálnej podoby. Kvôli svojim vlastnostiam však dnes v podstate nepoznáme presnosť jednotlivých bodov v mape, avšak na základe rôznych štúdií bola odhadnutá na približne 2 až 5 m. Popri týchto mapách sa zhromažďujú aj presnejšie údaje z nových meraní, ktoré boli vykonané v rámci tvorby geometrických plánov, ale tie sú väčšinou oddelené v samostatnom súbore a nie sú verejne dostupné. Vlastníkom je tak na portáli MK ZBGIS dostupná iba samotná nečíselná katastrálna mapa. Presnosť týchto máp je teda nižšia a môže sa stať, že dĺžka v nich sa môže od dĺžky v teréne líšiť aj o niekoľko metrov.

Nezačínajte susedské spory!

Z vyššie dôvodov sa teda na dĺžky odmerané na webovom portáli Mapový klient ZBGIS nemôžeme celkom spoľahnúť a v žiadnom prípade nemôžu slúžiť na začatie susedských sporov o priebehu hranice pozemku. Ak si nie ste istí priebehom hranice alebo rozmermi vášho pozemku v mape, radšej sa obráťte na geodeta, ktorý vám zameria váš pozemok pomocou presných geodetických metód a v prípade potreby aj vytýči hranicu pozemku.

Článok pre vás pripravil: ING. PETER KYSEĽ