Výstavba rodinného domu sa spája s množstvom rôznych povolení a administratívnych úkonov, keďže je potrebné vypracovať množstvo rôznych podkladov. V celom procese hrá práve geodet veľmi dôležitú úlohu. Výstavbu môžeme rozdeliť na niekoľko fáz. V každej z týchto fáz je potrebné vypracovať a doložiť určitú geodetickú dokumentáciu.

Príprava podkladov pre stavebné povolenie, projektanta a vytýčenie hranice pozemku

Pred začatím výstavby je potrebné dom naprojektovať a na príslušnom stavebnom úrade vybaviť stavebné povolenie. Na začiatku všetkého je geodet, ktorý najprv zameria priebeh terénu a všetky polohopisné prvky, akými sú napríklad stavby alebo oplotenia na danom pozemku a v jeho blízkom okolí. Následne z nameraných údajov vyhotoví tzv. polohopisný a výškopisný plán. Ten sa odovzdá projektantovi a bude slúžiť ako podklad na projektovanie a osadenie stavby na pozemku. V rámci tohto merania geodet určí a vytýči hranicu pozemku podľa podkladov z katastra nehnuteľností, resp. skontroluje polohu existujúceho oplotenia a či je v súlade s katastrálnou mapou. Týmto krokom sa predíde nepríjemným situáciám, kedy je stavba omylom naprojektovaná na pozemok suseda z dôvodu nepresného určenia, resp. označenia hranice pozemku v teréne.

Podklady ku vyňatiu pozemku z poľnohospodárskej pôdy

Ak sa pozemok určený na výstavbu nachádza mimo zastavaného územia obce a na liste vlastníctva je ako druh pozemku uvedený jeden z druhov poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, záhrada, ovocný sad, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast), je nutné časť pozemku určenú na výstavbu vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF). Geodet v tejto fáze vyhotoví geometrický plán na odňatie pôdy z PPF na základe podkladov od projektanta. Tento geometrický plán je následne podkladom k žiadosti na zmenu pozemku, ktorou sa zmení druh nového pozemku určeného na výstavbu na nepoľnohospodársku pôdu (väčšinou na ostatnú plochu).

Fáza realizácie stavby

Po vybavení stavebného povolenia je možné pristúpiť k samotnej realizácii stavby. Tu opäť prichádza ako prvý na scénu geodet, ktorý na začiatku vykoná tzv. vytýčenie priestorovej polohy stavby. To znamená, že pomocou geodetických metód prenesie pôdorys domu z projektovej dokumentácie do terénu a vyznačí polohu jednotlivých bodov pôdorysu roxormi alebo kolíkmi. Až potom sa môže začať so samotnou výstavbou. Počas procesu realizácie stavby geodet na žiadosť zhotoviteľa realizuje tzv. podrobné vytýčenie, teda vyznačuje presnú polohu jednotlivých súčastí stavby podľa projektovej dokumentácie. Geodet taktiež zameria polohu inžinierskych sietí počas výstavby ešte pred ich zasypaním.

Dofinancovanie rozostavanej stavby

Ak je stavba financovaná postupne a je potrebné vybaviť hypotéku v banke, je to možné už v priebehu výstavby. Banka ale požaduje, aby bola stavba zapísaná v katastri nehnuteľností. Geodet vtedy vyhotoví geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, v ktorom je určená poloha rozostavanej stavby. Tento geometrický plán je prílohou žiadosti o zápis stavby do katastra nehnuteľností, spolu so znaleckým posudkom, ktorý hovorí o stupni rozostavanosti stavby.

Fáza kolaudácie stavby

Vo fáze kolaudácie stavebný úrad rozhoduje, či bola stavba postavená v súlade s projektovou dokumentáciou a či je spôsobilá na užívanie. Ku kolaudácii je taktiež potrebné doložiť dokumentáciu vyhotovenú geodetom. Prvým dokumentom je geometrický plán ku kolaudácii, ktorý geodet vyhotovuje na základe merania pôdorysu dokončenej stavby. Ak bol už predtým vyhotovený geometrický plán na rozostavanú stavbu a jej pôdorys sa od tohto merania nezmenil, je možné ku kolaudácii predložiť aj tento geometrický plán. Ak je v danom meste spravovaná digitálna technická mapa mesta (DTMM), geodet vyhotoví dokumentáciu so zameraním skutočného vyhotovenia stavby a inžinierskych sietí a odovzdá ju príslušnému správcovi DTMM, ktorý vydá potvrdenie o jej zápise. Toto potvrdenie je taktiež potrebné doložiť ku kolaudácii. Posledným dokumentom je dokumentácia adresného bodu. Jeho poloha je následne uložená do rôznych informačných systémov a na základe nej vie váš dom nájsť kuriér alebo záchranné zložky bez zbytočného vysvetľovania cesty. Nakoniec po vydaní rozhodnutia o kolaudácii už nasleduje iba zápis do katastra nehnuteľností, s ktorým vám geodet taktiež ochotne pomôže. Po absolvovaní všetkých týchto úkonov si môžete užívať spokojné chvíle s rodinou vo svojom novom rodinnom dome.

Článok pre vás pripravil: ING. PETER KYSEĽ