Rozmýšľate, ako zrušiť vecné bremeno? Dobrou správou je, že celý proces nie je príliš náročný. Ide však o ďalšiu administratívu, ktorej by ste sa pri prevode nehnuteľnosti bez zaťaženia mohli jednoducho vyhnúť. Ako postupovať, keď ste zistili, že dom, chata alebo chalupa je zaťažená vecným bremenom? Máme pre vás prehľadný návod.

Čo je vecné bremeno?

Vecné bremeno označuje vecnoprávne obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti v prospech inej osoby. Vlastník nehnuteľnosti tak musí niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Rozsah vecného bremena je vždy zapísaný v katastri nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosť zaťažená vecným bremenom sa dá predať tretej osobe. Otázne je však to, kto by takýto dom alebo byt chcel. Je veľmi pravdepodobné, že záujemcov nebude veľa, ak sa vôbec nejakí ukážu.

Samostatnou kategóriou je vecné bremeno doživotného užívania, ktoré si môže zriadiť napríklad rodič, a to v prípade, že daroval nehnuteľnosť deťom, no nechce, aby s ňou počas jeho života nakladali.

Podľa zákona môže byť predmetom vecného bremena doživotného užívania len nehnuteľná vec v zmysle ustanovenia § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Väčšina doživotných užívacích práv vznikne najčastejšie zmluvou a závetom, prípadne súdom schválenou dohodou dedičov o vysporiadaní dedičstva.

Vedeli ste, že …

… vecným bremenom doživotného užívania môže byť zaťažená iba časť nehnuteľnosti? Jednu nehnuteľnosť je dokonca možné zaťažiť viacerými druhmi bremien alebo viacerými doživotnými právami užívania.

Ako zrušiť vecné bremeno?

Vecné bremeno môže zaniknúť viacerými spôsobmi:

  • rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu,
  • zo zákona,
  • písomnou zmluvou,
  • splynutím práv a povinností z vecného bremena v jednej osobe,
  • premlčaním práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
  • smrťou alebo zánikom osoby,
  • zánikom nehnuteľnosti.

Vecné bremeno na pozemku alebo nehnuteľnosti je problémom navyše, ktorý by ste mali riešiť v prípade, že nechcete, aby vás niekto obmedzoval. Zo všetkých spomenutých spôsobov zrušenia bremena sa najčastejšie využívajú:

Ako zrušiť vecné bremeno – písomná zmluva

Najjednoduchším a finančne najvýhodnejším spôsobom, ako zrušiť vecné bremeno, je uzatvorenie zmluvy o jeho zrušení s osobou, na ktorú sa vecné bremeno vzťahuje. Bohužiaľ, nie každý je prístupný a zmluvu podpíše. To je dôvod, prečo je vždy pred kúpou pozemku a nehnuteľnosti dôležité sledovať, či nehnuteľnosť nie je niečím zaťažená.

Zmluva o zániku vecného bremena musí mať písomnú formu a musia ju podpísať obe strany. Bližšie náležitosti zmluvy zákon neuvádza.

Návrh na vklad – výmaz vecného bremena

Okrem zmluvy nezabudnite ani na podanie návrhu na vklad do katastra. Na jeho základe požiadate o výmaz vecného bremena.

rodinné domy môžu mať tiež vecné bremeno

zdroj: Unsplash.com

Spravíte dobre, keď v zmluve uvediete aj to, či ste sa s druhou stranou dohodli na odplatnom alebo bezodplatnom zániku vecného bremena.

Ako zrušiť vecné bremeno – rozhodnutím súdu

Nie vždy sa podarí vyriešiť žiadosť o zrušenie vecného bremena v katastri nehnuteľností jednoduchšou cestou. Ak vám druhá strana nechce podpísať zmluvu, iným riešením je pokus o zrušenie súdom. Súd môže zrušiť vecné bremeno v situáciách, keď zistí, že v dôsledku zmeny pomerov vznikol hrubý nepomer medzi výhodou oprávneného a vecným bremenom.

Čo to znamená v praxi? Nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného môže byť napríklad situácia, keď pre vás začalo byť vecné bremeno príliš obmedzujúce z dôvodov zmeny okolností.

Súdne zrušenie vecného bremena nie je bezplatné. Súd oprávnenému prizná primeranú náhradu, ktorú bude musieť zaplatiť zo svojho vrecka. V niektorých prípadoch súdy namiesto finančnej náhrady priznávajú náhradu vo forme vytvorenia takého stavu, ktorý uspokojí potreby oprávneného v rovnakej miere, ako ho uspokojovalo vecné bremeno.

Dávajte si ale pozor. Súd nikdy nezruší vecné bremeno len kvôli zmene vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti. Takáto zmena automaticky nespôsobuje nepomer medzi výhodou oprávneného a vecným bremenom, preto pre súd nie je dostatočným dôvodom na jeho zrušenie.

Ako zrušiť vecné bremeno – premlčanie práva

Podľa zákonov sa vecné bremeno premlčí, ak sa 10 rokov nevykonáva. Problém je však v tom, že bremeno takýmto spôsobom nezanikne. Nehnuteľnosť stále zaťažuje. Po vznesení námietky premlčania ho ale oprávnená osoba už nemôže vykonávať.

Ak by vám vadilo, že je vaša nehnuteľnosť zaťažená a chceli by ste sa vecného bremena zbaviť, môžete tak urobiť. V tomto prípade ale platí, že bremeno môže zrušiť len súd. Nedá sa zrušiť písomnou zmluvou.

Ako zrušiť vecné bremeno – zánik nehnuteľnosti

Vecné bremeno automaticky zaniká v prípade, že nastanú v rámci nehnuteľnosti zmeny, kvôli ktorým ju oprávnený nebude môcť využívať. To sa stane napríklad vtedy, keď nehnuteľnosť zanikne.

Problém je ale v tom, že tento spôsob zrušenia vecného bremena je možné využiť len na stavbu. V prípade pozemku budete musieť pristúpiť k písomnej zmluve alebo súdnemu rozhodnutiu, prípadne sa informovať, či sa vecné právo už nepremlčalo.

dom a lupazdroj: Unsplash.com

Žiadosť o zrušenie vecného bremena v katastri nehnuteľností nemusí byť náročná

Vecné bremeno je komplikácia, ktorá dokáže nielen predĺžiť vybavovanie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, ale spôsobiť aj rôzne zbytočné problémy. Dobrou správou však je, že existuje niekoľko spôsobov, ako ho zrušiť. Ak to nepôjde jednoduchšou cestou vo forme písomnej zmluvy, vyskúšajte tú komplikovanejšiu, ktorú predstavuje súd. Môžete si tiež zistiť, či vecné bremeno nie je už roky premlčané.