Návrh na vklad do katastra musí obsahovať niekoľko zákonom stanovených náležitostí, bez ktorých kataster nezačne konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva. Ak vás čaká podanie návrhu, vopred si naštudujte všetky základné informácie. Urýchlite si tak celý proces. Čo musí obsahovať návrh na vklad do katastra a ako ho správne podať? Pripravili sme pre vás jednoduchý návod.

Návrh na vklad do katastra – základné informácie

Každý, kto kupuje nehnuteľnosť, musí vedieť, že nákupom sa ešte nestáva jej právoplatným vlastníkom. Aby sa tak stalo, musí podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Keď mu kataster vklad povolí, kupujúci získava vlastnícke právo.

Návrh na vklad do katastra sa vždy predkladá príslušnému okresnému úradu na katastrálny odbor. Návrh musí obsahovať všetky potrebné náležitosti, na základe ktorých môže vzniknúť, meniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Keď návrh na vklad do katastra neobsahuje všetko, čo má

Ak by sa náhodou stalo, že váš návrh do katastra neobsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, úrad celé konanie zastaví. Pre vás to znamená, že sa predĺži vaša lehota na získanie listu vlastníctva.

To isté platí aj vtedy, keď sú v návrhu chyby, ako napríklad zle vyplnené údaje a preklepy. V takýchto prípadoch vás kataster vyzve, aby ste chyby v určitej lehote odstránili. Dĺžka lehoty na odstránenie chýb je rôzna. Najčastejšie však dostanete 30 dní.

Chyby následne môžete opraviť prostredníctvom písomného dodatku alebo formou doložky.

Návrh na vklad do katastra a jeho postup

Kataster nikdy nezačína konanie z vlastnej iniciatívy. Ak chcete začať konanie o povolení vkladu, musíte podať návrh na vklad.

Ako podať návrh na vklad do katastra?

Návrh na vklad do katastra sa robí na príslušnom okresnom úrade na katastrálnom odbore. Podať ho môžete osobne v písomnej forme alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Rada odborníka

Návrh musíte vyhotoviť vo viacerých kópiách. Počet závisí od počtu účastníkov. Okrem toho nezabúdajte ani na kataster, ktorému tiež zostáva jedna kópia.

Ako podať návrh na vklad do katastra písomne?

Po vyhotovení návrhu na vklad do registra v písomnej forme ho osobne zaneste na kataster. Všetky kópie návrhov vám v podateľni opečiatkujú a označia dátumom, hodinou doručenia a číslom konania.

Ako podať návrh na vklad do katastra elektronicky?

Elektronický návrh na vklad do katastra je rýchly a pohodlný. Ak plánujete podať návrh na vklad do katastra elektronicky, musíte disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom a elektronickými podobami všetkých dokumentov. Keď toto všetko máte, môžete sa prihlásiť na web slovensko.sk a vybrať si službu „Podávanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností”.

Návrh na vklad do katastra - dokumenty

návrh na vklad do katastra zdroj: Unsplash.com

Čo musí obsahovať návrh na vklad do katastra?

Návrh na vklad do katastra musí obsahovať niekoľko zákonom stanovených náležitostí. Sú to:

 • identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu
  • 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu,
  • 2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide právnickú osobu,
 • názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
 • uvedenie predmetu návrhu,
 • označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,
 • označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c),
 • označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
 • číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku, alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8,
 • údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,
 • označenie príloh,
 • žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,
 • žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.
  Podľa katastrálneho zákona je povinnou prílohou k návrhu na vklad zmluva, na základe ktorej sa zapisuje právo k nehnuteľnosti. K ďalším prílohám patria:
 • verejná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak právo nie je v liste vlastníctva,
 • identifikácia parciel,
 • dohoda o splnomocnení,
 • oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe,
 • čestné vyhlásenie,
 • listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu.

Rada odborníka

Kataster musí rozhodnúť o návrhu na vklad najneskôr do 30 dní. Zrýchlené konanie je v dĺžke 15 dní.

Poplatky za návrh na vklad do katastra

Návrh na vklad do katastra v zákonnej lehote, čiže 30 dní, stojí 66 eur. V zrýchlenom konaní zaň zaplatíte 266 eur.

Vzor návrhu na vklad do katastra po novom

Najnovšie vzory na návrh na vklad do katastra nájdete na oficiálnej webovej stránke ministerstva vnútra. Pomôžu vám pri vypĺňaní vášho vlastného návrhu.

Návrh na vklad do katastra - dokumenty

dokumenty na návrh na vklad do katastra zdroj: Unsplash.com

Podajte návrh na vklad do katastra rýchlo a jednoducho

Návrh na vklad do katastra sa môže zdať komplikovaný a náročný. Keď však viete, ako na to, môžete si celý proces urýchliť a zjednodušiť. Využite naše praktické tipy a uistite sa, že v návrhu nemáte žiadne chyby, ktoré by vám celý proces zbytočne predĺžili.