Vydržanie pozemku predstavuje jeden zo spôsobov nadobudnutia vlastníctva. Na to, aby ste však mohli takýmto spôsobom majetok získať, je dôležité dodržať niekoľko pravidiel, ktoré sa s vydržaním spájajú. O aké pravidlá ide a akými zmenami si vydržanie prešlo v roku 2021?

Čo je vydržanie pozemku?

Na Slovensku existuje viacero spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Jedným z nich je vydržanie. V praxi to znamená, že oprávnený držiteľ sa po určitom čase stáva právoplatným vlastníkom. Vlastnícke právo predchádzajúceho vlastníka tak zaniká.

Získanie pozemku vydržaním nie je rýchly proces. Vydržacia doba sa odlišuje v závislosti od toho, či ide o hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec. Ak chcete získať vlastnícke právo na hnuteľnú vec, musíte ju vydržiavať 3 roky. Pri nehnuteľnej veci je táto doba až 10 rokov.

Kedy sa vydržanie pozemku využíva?

Vydržanie pozemku sa využíva vo viacerých situáciách. Pre lepšiu predstavu uvádzame príklad:

Strany sa dohodli na predaji pozemku. Po vyplatení kúpnej ceny však kupca nepodal návrh na vklad do katastra. Pozemok využíval dlhé roky nielen on, ale aj viaceré generácie, až sa nakoniec zistilo, že im formálne nepatrí. V takomto prípade môže súd napriek dlhodobému užívaniu pozemku na základe žiadosti potvrdiť vydržanie pozemku, vďaka čomu sa vyznačí vlastnícke právo v katastri.

Aké sú podmienky vydržania pozemku?

Ak chcete získať pozemok vydržaním, je nutné, aby ste splnili podmienky vydržania stanovené zákonom. K týmto podmienkam patria:

 • spôsobilý subjekt,
 • spôsobilý predmet držby,
 • dobromyseľnosť vydržateľa,
 • oprávnená držba po zákonom stanovenú dobu (10 rokov),
 • uplynutie vydržacej doby.

Pre súd je najkomplikovanejšie posúdenie dobromyseľnosti. Platí, že na to, aby osoba splnila túto podmienku, nestačí len jej subjektívne presvedčenie o tom, že je vlastníkom. Musia to potvrdzovať aj iné známe skutočnosti a okolnosti, ktoré sa líšia v závislosti od jednotlivých prípadov.

Ak by tieto skutočnosti spochybňovali vlastníctvo alebo by svedčili v prospech vlastníctva inej osoby, podmienka dobromyseľnosti nebude splnená.

Vydržanie pozemku: Postup

V roku 2021 prešiel proces vydržania veľkými zmenami. V súčasnosti vám už nestačí len notárske osvedčenie. S návrhom na začatie konania sa musíte najprv obrátiť na súd. Štát sa takýmto spôsobom snaží ukončiť rôzne pozemkové špekulácie a komplikácie pri vybavovaní vydržania.

Na to, aby ste potvrdili svoje vlastnícke práva alebo vecné bremeno v súdnom konaní, musíte podať návrh na jeho začatie. Návrh sa podáva na príslušnom súde a je spoplatnený poplatkom vo výške 99,50 eur.

Po podaní návrhu ho súd bez vašej prítomnosti pojednáva a posúdi, či na základe dôkazov, ktoré ste poskytli, spĺňate podmienky vydržania. Všetky neodôvodnené a neopodstatnené návrhy sa budú vyraďovať, vďaka čomu sa šetrí čas nielen súdu, ale aj samotným účastníkom konania.

Keď súd označí podmienky za splnené, vyzve ostatných účastníkov konania a ďalšie osoby, aby v lehote 6 mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia podali prípadné námietky proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania.

Rada odborníka

Súd počas nasledujúcich 6 mesiacov skúma všetky podané námietky. Ak by boli odôvodnené, návrh na potvrdenie vydržania pozemku sa môže zamietnuť.

Keď nedôjde k žiadnym odôvodneným námietkam, súd vydá rozhodnutie, na základe ktorého potvrdí vyvlastnenie pozemku vydržaním.

Následne súd doručí právoplatné rozhodnutie o vydržaní príslušnému katastru, ktorý vykoná zápis vlastníka. Toto konanie je bez poplatku.

Vydržanie pozemku a jeho účastníci

Účastníkmi vydržania pozemku sú:

 • osoba, ktorá tvrdí, že nadobudla vlastnícke právo alebo vecné bremeno k nehnuteľnosti, čiže osoba, ktorá podala súdu návrh,
 • osoba, ktorej vlastnícke právo alebo vecné bremeno k nehnuteľnosti je zapísané v liste vlastníctva.

Účastníkmi konania sú aj Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku. Ak sa ich však predmet konania netýka, v súdnom konaní zostávajú tieto subjekty nečinné.

dokumenty o vydržaní pozemku a okuliare

zdroj: Unsplash.com

Žiadosť o vydržanie pozemku: Vzor

V prípade, že spĺňate hmotnoprávne podmienky, odborník spracuje návrh, ktorý následne podá na súde, čím sa začne konanie o potvrdení vydržania. V návrhu nesmie chýbať množstvo údajov, ako:

 • vaše identifikačné údaje,
 • údaje o pozemku,
 • skutočnosti, z ktorých vyplýva, že ste splnili predpoklady vydržania.

Následne už len musíte počkať na rozhodnutie súdu, a to, kým prejde 6-mesačná lehota na podávanie námietok proti schváleniu vydržania.

 • druh pozemku – platí, že stavebný pozemok je najdrahší,
 • inžinierske siete – ak sa na pozemku nachádzajú inžinierske siete, jeho cena je vyššia,
 • lokalita – na cenu vplýva aj to, kde sa pozemok nachádza.

Rada odborníka

Advokáti vám pomôžu nielen v prípade vydržania pozemku známeho vlastníka, ale aj vtedy, keď pôjde o vydržanie pozemku neznámeho vlastníka. Takýto proces je spravidla komplikovanejší a dlhší.

Dávajte si pozor na časové obmedzenie podania námietok

Vydržateľ, ktorému súd potvrdil vydržanie, je chránený neskorším uplatňovaním práv zo strany tretích osôb. Znamená to, že ak ostatní účastníci vydržania pozemku (napríklad predošlí vlastníci) alebo iné osoby neuplatnia svoje námietky v lehote určenej súdom, nebudú ich môcť uplatniť vôbec.

Jediným spôsobom, kedy by mohli tretie osoby podať námietku aj po lehote určenej na podanie námietok je situácia, keď preukážu, že vydržateľ nebol pri nadobúdaní dobromyseľný. Túto skutočnosť je však veľmi ťažké preukázať, preto je dôležité dávať si pozor na časové obmedzenie a námietku predostrieť v súdom stanovenej lehote.

dokumenty o vydržaní pozemku

zdroj: Unsplash.com

Vydržanie pozemku nemusí byť náročné

Ak ste zistili, že dlhodobo využívate pozemok, ktorý nevlastníte, je dôležité niečo s tým urobiť. Ideálnou možnosťou je využiť vydržanie pozemku. Celý proces nemusí byť náročný ani komplikovaný. Dôležité je overiť si najmä to, či spĺňate hmotnoprávne podmienky. Ak áno, môžete podať návrh, na základe ktorého súd rozhodne, či vám pozemok pripadne.