Potrebujete vedieť, ako zrušiť vklad do katastra? Netreba sa ničoho báť. Celý proces zrušenia je celkom jednoduchý. Dôležité je ale dbať na podmienky, ktoré kataster má a ktoré musíte dodržať. Čo všetko je nutné splniť, aby kataster stiahol návrh na vklad a v akých situáciách ruší vklad samotný kataster? Máme odpovede.

Späťvzatie návrhu na vklad do katastra

Späťvzatie návrhu na vklad do katastra môže nastať z viacerých dôvodov. Spravidla ho ľudia využívajú vtedy, keď zistia, že potrebujú celé konanie urýchliť a nemôžu na vydanie rozhodnutia katastra čakať 30 dní. V takomto prípade môžu svoj pôvodný návrh späťvziať a nahradiť ho novým s požiadavkou na vybavenie konania v skrátenej lehote, ktorá predstavuje 15 dní.

Späťvzatie sa využíva aj vtedy, keď kupujúci podal návrh na vklad, no krátko po tom zistil, že mu v ňom niečo chýba. Namiesto toho, aby čakal na vyjadrenie katastra, ktorý ho poverí opravou chyby formou dodatku alebo doložky, môže vklad zrušiť. Po zrušení ho musí opraviť a následne ho môže znova podať.
Dôvodov zrušenia návrhu na vklad je veľké množstvo a kataster ich spravidla nezisťuje. Dôležité je pre neho len to, aby predkladateľ návrhu splnil všetky podmienky zrušenia.

Ako zrušiť vklad do katastra – podmienky

Ako zrušiť vklad do katastra? Podmienkou na zrušenie vkladu do katastra je súhlas všetkých účastníkov návrhu na vklad, ktorý chcete späťvziať. Následne je potrebné, aby bolo späťvzatie buď písomné, ak ste ho podávali písomne, alebo elektronické, ak ste ho podávali cez portál slovensko.sk.

Poslednou podmienkou je časový interval. Zo zákona môžete zrušiť návrh na vklad do katastra maximálne do 60 dní.

Rada odborníka

Podpisy účastníkov návrhu, ktorý chcete zrušiť, odporúčame overiť. Budete si istí, že kataster vám návrh na zrušenie nevráti.

Späťvzatie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností – vzor

Pre správne vyplnenie návrhu na zrušenie vkladu je dobré mať pri sebe originálny návrh na vklad, ktorý je potvrdený prijímacou pečiatkou katastra. Údaje z neho, ako napríklad evidenčné číslo konania nachádzajúce sa na pečiatke, budete musieť v návrhu na zrušenie uviesť.

Okrem toho návrh na zrušenie vkladu do katastra musí obsahovať aj:

  • osobné údaje všetkých účastníkov,
  • číslo bankového spojenia účastníka, ktorému má kataster vrátiť alikvotnú čiastku správneho poplatku,
    úradne overené podpisy všetkých účastníkov.

Vyplnený návrh na vklad podajte na rovnakom mieste, kde ste podávali návrh na vklad do katastra.
O prerušení konania vás bude kataster informovať písomne.

Ako zrušiť vklad do katastra – vrátenie poplatku

Kataster vracia alikvotnú čiastku z poplatku na bankový účet, ktorý uvediete v návrhu na zrušenie vkladu. Výšku vráteného poplatku posudzuje kataster vzhľadom na stav a pokročilosť konania.

Pamätajte však, že o vrátenie poplatku musíte v návrhu na zrušenie vkladu požiadať. Ak teda využívate nejaký vzor dokumentu, ktorý ste našli na internete, overte si, že žiadosť o vrátenie alikvotnej čiastky je jeho súčasťou.

zrušenie vkladu do katastra elektronicky

zdroj: Unsplash.com

Ako zrušiť vklad do katastra – zrušenie len jedným účastníkom

Podľa zákona je stiahnutie návrhu na vklad do katastra platné len vtedy, keď s ním súhlasia všetci účastníci právneho úkonu. Znamená to, že jeden účastník nemôže návrh sám zrušiť.

Ak by sa náhodou stalo, že jeden z účastníkov predsa len podá návrh na zrušenie vkladu do katastra, kataster preruší prebiehajúce konanie a vyzve ostatných účastníkov, aby sa k celej veci vyjadrili.

V prípade, že ostatní účastníci právneho vzťahu s návrhom na zrušenie súhlasia, kataster návrh na vklad povolí. Samozrejme, urobí tak len vtedy, keď je návrh bezchybný a spĺňa všetky náležitosti. V inom prípade ho účastníkom vráti na opravu.

Prerušenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Prerušiť alebo zrušiť konanie o návrhu na vklad môže aj samotný kataster. Urobí tak vtedy, keď:

  • Účastníci nezaplatili správny poplatok – správny poplatok je jednou z podmienok, ktoré musia účastníci splniť, aby mohol kataster začať pracovať na konaní. Pri osobnom podaní písomného návrhu sa s takouto komplikáciou kataster nestretáva, pretože osoby platia poplatok na mieste. Ustanovenie sa preto týka návrhov zaslaných elektronicky.
  • Začalo sa konanie o predbežnej otázke – konanie návrhu na vklad do katastra sa v takýchto situáciách zastavuje dovtedy, kým sa predbežná otázka v katastrálnom konaní nezodpovie.
  • Kataster účastníka konania vyzval, aby v určitej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti – kataster začína konanie len v prípade, že je k návrhu pripojená aj listina potvrdzujúca právo účastníka konania. Touto listinou môže byť napríklad kúpna alebo darovacia zmluva. Ak účastník túto listinu nepredloží, kataster ruší konanie. Správny poplatok sa v takomto prípade nevracia.
  • Kataster účastníka konania vyzval, aby v určitej lehote odstránil nedostatky návrhu – ak sú v návrhu chyby alebo v ňom chýbajú základné informácie, kataster konanie preruší a vyzve vás, aby ste ich doplnili prostredníctvom dodatku návrhu na vklad. Na doplnenie máte spravidla 30 dní. Ak tak neurobíte, kataster zruší konanie. Správny poplatok sa v takomto prípade nevracia.
  • Účastníkovi bolo nariadené, aby nenakladal s nehnuteľnosťou – kataster na základe tohto nariadenia prerušuje konanie.
  • Právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené na základe osobitného predpisu.

zrušenie návrhu vklad do katastra elektronicky

zdroj: Unsplash.com

Zistite, ako zrušiť vklad do katastra

Zrušenie vkladu do katastra nie je náročné, no aby sa vám to podarilo, musíte splniť niekoľko podmienok. Keď tak spravíte, môžete si byť istí, že kataster vám návrh nevráti a konanie o vklade ukončí.