Premýšľate, ako napísať dodatok k návrhu na vklad? V prípade, že ste podávali návrh na vklad do katastra a zistili ste, že v ňom máte chybu, alebo doň potrebujete niečo doplniť, ideálnym riešením je dodatok. Ako ho spracovať tak, aby vám ho kataster uznal? Pripravili sme pre vás praktický návod, ktorý vám s celým procesom pomôže.

Čo je návrh na vklad do katastra?

Návrh na vklad do katastra slúži na to, aby sa nový kupec stal právoplatným vlastníkom. Kúpna zmluva totižto podľa slovenských zákonov nestačí. Po tom, ako nový majiteľ podá návrh na vklad, musí počkať. Keď mu kataster vklad povolí, získava vlastnícke právo.

Návrh na vklad sa podáva vždy na príslušnom okresnom úrade na katastrálny odbor. Aby bol platný, musí obsahovať všetky náležitosti. Na základe nich môže vzniknúť, meniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Okrem klasického osobného podania písomného návrhu vkladu môžete podať návrh aj elektronicky – prostredníctvom portálu slovensko.sk. Na to však potrebujete kvalifikovaný elektronický podpis a elektronické podoby všetkých dokumentov.

Kedy sa využíva dodatok k návrhu na vklad do katastra?

Dodatok k návrhu na vklad nie je povinnou prílohou. Kataster ho žiada len v určitých prípadoch. Najčastejšie vtedy, keď návrh na vklad neobsahuje všetky náležitosti, a to:

 • identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:
  meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu,
 • názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu,
 • názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
 • uvedenie predmetu návrhu,
 • označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,
 • označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c),
 • označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
 • číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku, alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8,
 • údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,
 • označenie príloh,
 • žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,
 • žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

šálka a dokumenty

zdroj: Unsplash.com

Dodatok sa využíva aj vtedy, keď:

 • návrh na vklad obsahuje chyby,
 • v návrhu na vklad nie je presne zaznačená nehnuteľnosť a jej údaje,
 • podpisy v kúpnej alebo inej zmluve nie sú osvedčené,
 • k návrhu na vklad nie sú priložené všetky potrebné prílohy,
 • predkladateľ návrhu nesplní ostatné požadované náležitosti.

O tom, že ste spravili chybu v návrhu na vklad alebo návrh neobsahuje to, čo má, vás bude kataster informovať. Na opravu chyby v návrhu na vklad alebo doplnenie údajov máte spravidla 30 dní. Platí ale, že čím skôr tak spravíte, tým lepšie. Proces bude môcť pokračovať.

Dodatok k návrhu na vklad do katastra – vzor

Ako napísať dodatok k návrhu na vklad? Dodatok k návrhu na vklad do katastra musí byť správne napísaný a obsahovať všetky náležitosti, aby vám ho kataster nevrátil a proces vybavovania sa zbytočne nepredĺžil. Dodatok vyzerá veľmi podobne ako vklad len s tým rozdielom, že údaje v ňom sú už správne alebo doplnené.

V dokumente sa okrem toho vyznačí, že ide o dodatok k návrhu na vklad.

S ním musíte predložiť aj potvrdenie o zverejnení dodatku k návrhu na vklad.

K základným údajom, ktoré v dodatku nesmú chýbať, patria:

 • názov a označenie dokumentu o tom, že ide o vklad,
 • označenie adresáta (príslušný okresný úrad),
 • označenie navrhovateľov (účastníci právneho úkonu),
 • definovanie predmetu návrhu,
 • presné označenie nehnuteľnosti,
 • označenie právneho úkonu, ktorým môže byť v takomto prípade darovanie alebo kúpa nehnuteľnosti,
 • dve vyhotovenia zmluvy, ktoré slúžia ako podklad na prevod vlastníckeho práva,
  všetky prílohy, ktoré katastrálny úrad vyžaduje.

Ak sa v návrhu okrem základných údajov nachádzajú aj iné informácie, uveďte v dodatku aj tie.

Rada odborníka

Ak by vám kataster návrh zamietol napríklad z dôvodu nepredloženia dodatku a rozhodnete sa prechádzať celým procesom znova, katastru budete musieť predložiť úplne nový návrh na vklad. Nebudete môcť použiť ten predchádzajúci.

Kde podať dodatok k návrhu na vklad?

Dodatok k návrhu na vklad sa podáva na tom istom mieste, kde ste podávali samotný návrh. Urobiť by ste tak mali do 30 dní od pozastavenia procesu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti katastrálnym úradom.

Ak by ste nestihli dodatok predložiť do 30 dní, kataster návrh na vklad zamietne. Celým procesom si tak budete musieť prechádzať znova.

mobil a dokumenty

zdroj: Unsplash.com

Zistite, ako napísať dodatok k návrhu na vklad

Dodatok k návrhu na vklad nie je náročné napísať. Jeho podoba je totožná so samotným vkladom len s tým rozdielom, že neobsahuje žiadne chyby, prípadne v ňom nechýbajú potrebné informácie. Ak máte pred sebou spracovanie dodatku, využite náš praktický návod a zistite, ako ho napísať tak, aby vám ho kataster nevrátil.