Katastrálna mapa je dôležitým nástrojom pri riešení právnych, stavebných a environmentálnych otázok týkajúcich sa nehnuteľností. Existujú dva hlavné typy katastrálnych máp: číselné a nečíselné. Tieto mapy sa líšia nielen spôsobom, ako sú vytvorené, ale aj ich presnosťou a účelom. Kde nájdete katastrálne mapy a ako z nich získate informácie?

Pre získanie informácií o katastrálnych mapách môžete využiť online platformy, ktoré poskytujú prístup k ich digitálnym verziám. Skôr, ako vám predstavíme možnosti nahliadnutia do katastrálnej mapy, vám predstavíme, čo to vlastne katastrálna mapa je a aké informácie obsahuje.

Čo sú katastrálne mapy a aké druhy poznáme?

Katastrálna mapa je oficiálny dokument, ktorý zobrazuje rozdelenie pozemkov v určitej oblasti. Na tejto mape sú vyznačené:

 • hranice jednotlivých pozemkov,
 • označenie druhov pozemkov (parcely registra C alebo E)
 • čísla parciel, ktoré slúžia na ich jednoznačnú identifikáciu.

Existujú dva typy katastrálnych máp, číselné a nečíselné, ktoré sa líšia spôsobom merania a spracovania údajov. Nečíselné mapy pochádzajú z minulosti a sú vyhotovené metódou meračského stola, čo môže ovplyvniť ich presnosť a kvalitu. Naopak, číselné mapy sú moderné a presnejšie, sú v súčasnom súradnicovom systéme a ich výmery sú analyticky vypočítané. Pre získanie informácií o type mapy a pozemku je možné použiť aplikáciu „miniGIS“, ale pre presnejšie údaje odporúča sa konzultácia s geodetom.

Katastrálne mapy: stručná história

Katastrálne mapy vznikli, aby poskytovali presný prehľad o vlastníctve a hraniciach pozemkov, čím uľahčili správu nehnuteľností a vyberanie daní. Slúžili tiež na riešenie sporov týkajúcich sa vlastníctva a podporovali efektívne plánovanie a rozvoj územia.

Katastrálne mapy majú bohatú históriu, ktorá siaha do 19. storočia. Prvé podrobné mapy vznikli počas Františkánskeho katastra (1817 – 1861) v rakúskej monarchii, pričom sa používala tzv. metóda meračského stola. Počas merania sa však nezachovávali žiadne číselné veličiny – vznikali katastrálne mapy, ktoré dnes označujeme ako nečíselné.

Vektorové katastrálne mapy číselné, ktoré sa začali vytvárať od roku 1927, sú presné vďaka použitiu súradnicového systému S-JTSK a číselných metód. Tieto mapy umožňujú obnovu bez straty presnosti a ich polohová presnosť je exaktne definovaná. Pri digitalizácii pôvodných papierových máp došlo k prenosu všetkých údajov bez straty, čo umožňuje považovať výmery parciel za presné.

Napriek možným drobným chybám v meraniach, ktoré neovplyvňujú výmery, tieto mapy spĺňajú súčasné požiadavky na evidenciu nehnuteľností. Informácie o druhoch máp sú dostupné v aplikácii „miniGIS“, ale pre laické pochopenie je lepšie obrátiť sa na geodeta.

Kedy potrebujeme katastrálne mapy?

Katastrálne a geodetické mapy sú potrebné, ak potrebujete získať informácie o vlastníctve, hraniciach alebo charakteristike pozemkov.

Najčastejšie je to pri kúpe alebo predaji nehnuteľností, zápisoch vlastníckych práv a hypotékach. Druhým dôvodom na hľadanie katastrálnych máp je stavebníctvo a plánovanie. Pred začatím stavebných prác, územného plánovania alebo infraštruktúrnych projektov je potrebné presne vedieť, kde sú umiestnené pozemky a ich hranice, čo zabezpečujú práve geodetické mapy.

Tretím dôvodom je riešenie sporov: v prípade nejasností alebo konfliktov o hranice pozemkov poskytujú katastrálne mapy autoritatívny zdroj informácií, ktorý môže pomôcť v právnych sporoch alebo pri mediácii medzi stranami.

Nakoniec, tieto mapy sú dôležité aj pre environmentálne štúdie a manažment prírodných zdrojov, kde poskytujú dôležité informácie o geografickej topografii, prírodných zdrojoch alebo ekologických charakteristikách daného územia.

Kde nájdete katastrálnu mapu?

Existuje niekoľko spôsobov, ako získať katastrálnu mapu:

 • Online portály – Existujú webové stránky, ako je Mapový klient ZBGIS – zbgis.skgeodesy.sk kde je možné získať prístup k digitálnym verziám katastrálnych máp. ZBGIS (Základná báza geografických informácií): Ponúka podrobné geografické informácie vrátane katastrálnych máp, ale aj digitálneho modelu terénu, získavania súradníc bodov, či merania pozemkov.
 • Katastrálny úrad – Najjednoduchší spôsob je obrátiť sa na miestny katastrálny úrad. Tam vám poskytnú prístup k oficiálnym katastrálnym mapám.
 • Geodet – Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na geodetickú firmu, ako je Geo-group. Pomôže vám nielen získať katastrálnu mapu, ale aj vysvetliť jednotlivé vrstvy, značky a informácie, ktoré obsahuje.

Nezáleží na tom, akú metódu použijete, je dôležité, aby ste si overili spoľahlivosť a presnosť získaných informácií, najmä ak ide o právne alebo stavebné účely.

Online katastrálna mapa na obrazovke počítača s detailmi pozemkov a parciel.

Ako sa vyznať v katastrálnej mape?

Online mapy sú pravidelne aktualizované. Stačí pár klikov na získanie informácií. Ak sa chcete orientovať v katastrálnej mape, môže to byť v úvodnom kroku zdanlivo zložité, avšak s niekoľkými jednoduchými postupmi a použitím dostupných zdrojov sa môžete rýchlo naučiť rozpoznávať a porozumieť kľúčovým prvkom tejto mapy.

Základy ovládania portálu ZBGIS:

 • Priblíženie a oddialenie – použite koliesko myši alebo tlačidlá „+“ a „-“ na priblíženie či oddialenie mapy.
 • Posúvanie mapy – kliknite a ťahajte mapu ľavým tlačidlom myši, aby ste ju posunuli.
 • Vyhľadávanie – použite vyhľadávací panel pre zadanie adresy, čísla parcely alebo GPS súradníc.

Identifikácia čísla parcely:

 • Aktivujte vrstvu „Katastrálna mapa“ v ľavom menu (panel „Mapové vrstvy“).
 • Na mape nájdite hranice parcely a číslo parcely, ktoré ju identifikuje.

Tip: Kliknutím na parcelu zobrazíte podrobné informácie, ako je číslo listu vlastníctva, vlastník a výmera.

Použitie vrstiev:

Mapa je rozdelená na rôzne tematické časti alebo „vrstvy“, z ktorých každá poskytuje iný typ informácií. To umožňuje užívateľom zobrazovať a analyzovať údaje na základe ich konkrétnych potrieb. Poďme sa pozrieť na jednotlivé vrstvy podrobnejšie:

 • Téma
  • Základná mapa – poskytuje všeobecný prehľad územia, vrátane hlavných ciest, riek, hraníc a ďalších základných geografických prvkov.
  • Kataster nehnuteľností – obsahuje informácie o vlastníctve pozemkov a nehnuteľností, vrátane hraníc parciel a stavieb.
  • Terén – zobrazuje topografické prvky územia, ako sú výškové body, kopce, údolia a iné terénne útvary.
  • Geodetické základy – obsahuje údaje o geodetických bodoch a meraniach, ktoré slúžia ako základ pre presné mapovanie a meranie.
  • Archív – umožňuje prístup k historickým mapám a údajom, ktoré môžu byť užitočné pre výskum a porovnanie zmien v území.
  • Grafické názvoslovie – obsahuje názvy miest, riek, hôr a ďalších geografických objektov, čo uľahčuje orientáciu a identifikáciu jednotlivých prvkov na mape.
 • Podkladová mapa
  • ZBGIS – základná báza geografických informačných systémov (ZBGIS) poskytuje detailné geografické údaje a je základným nástrojom pre tvorbu a údržbu mapových podkladov.
  • Satelitná – zobrazuje územie pomocou satelitných snímok, čo poskytuje aktuálne a detailné vizuálne informácie o stave krajiny.
  • Ortofoto mapa – kombinuje fotografické snímky s presnými geografickými údajmi, čím vytvára veľmi detailný a realistický pohľad na územie.

Zobrazenie legiend:

Kliknite na ikonu „Legenda“ v pravom hornom rohu. Zobrazíte si tak vysvetlivky pre jednotlivé vrstvy mapy a ich symboly.

Meračské nástroje:

 • Meranie vzdialenosti – použite nástroj na meranie vzdialenosti medzi dvoma bodmi.
 • Meranie plochy – označte viaceré body na vytvorenie oblasti a zistite jej výmeru.

Výsledky meraní sa zobrazia v malom paneli vedľa nástroja.

Export a tlač:

 • Kliknite na „Tlač“ v pravom hornom rohu obrazovky.
 • Vyberte formát a rozsah oblasti, ktorú chcete exportovať alebo vytlačiť. (PDF, PNG, TIFF, a iné.)

Podrobné informácie o parcelách:

 • Po kliknutí na parcelu sa zobrazia podrobnosti o pozemku, ako sú číslo listu vlastníctva, výmera, kategória pozemku, kód druhu pozemku a vlastník.
 • Pre viac informácií kliknite na odkaz „List vlastníctva“, ktorý vás presmeruje na portál Katastra nehnuteľností.

Vyhľadávanie v katastrálnej mape:

Kliknite na vyhľadávací panel. Zadajte názov obce alebo katastrálneho územia, potom číslo listu vlastníctva, parcely, druh (parcely registra C alebo E), majiteľa pozemku.

Portál vám zobrazí na mape parcely, zhodujúce sa s vami vyhľadávanými údajmi.

Kontaktujte odborníka:

Ak máte otázky alebo potrebujete detailnejšie vysvetlenie, kontaktujte geodeta alebo katastrálny úrad pre odbornú radu.

Katastrálne mapy sú neoddeliteľnou súčasťou evidencie nehnuteľností a majetku. Poznanie rozdielov medzi číselnými a nečíselnými mapami nám pomáha lepšie porozumieť ich významu a presnosti. Pre ďalšie informácie a presnejšie údaje je však vždy vhodné konzultovať s odborníkmi v oblasti geodézie a katastra.