Úlohy geodeta pri výstavbe rodinného domu

Úlohy geodeta pri výstavbe rodinného domu

Výstavba rodinného domu sa spája s množstvom rôznych povolení a administratívnych úkonov, keďže je potrebné vypracovať množstvo rôznych podkladov. V celom procese hrá práve geodet veľmi dôležitú úlohu. Výstavbu môžeme rozdeliť na niekoľko fáz. V každej z týchto fáz je...
Kedy potrebujeme geometrický plán?

Kedy potrebujeme geometrický plán?

Geometrický plán je geodetický dokument, s ktorým sa bežný občan stretáva pravdepodobne najčastejšie. Podľa Zákona č. 162/1995 Zb. (katastrálny zákon) je geometrický plán definovaný ako „technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako...
Prečo dať vytýčiť stavbu geodetovi?

Prečo dať vytýčiť stavbu geodetovi?

Ak sa bavíme o procese realizácie stavieb, v podstate každý z nich je unikátny. Všetky tieto procesy majú však minimálne jednu spoločnú vec, ktorou je hneď prvý krok. Týmto prvým krokom je vytýčenie stavby. Vytýčenie v jednoduchosti znamená, že stavba je prenesená z...
Prečo nevytyčovať pozemok svojpomocne?

Prečo nevytyčovať pozemok svojpomocne?

Pod pojmom vytýčenie hranice pozemku rozumieme prenesenie stavu, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností, do terénu, teda vlastne ide o vyznačenie polohy jednotlivých bodov hranice pozemku v teréne. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho, v skutočnosti...