Úlohy geodeta pri výstavbe rodinného domu

Úlohy geodeta pri výstavbe rodinného domu

Výstavba rodinného domu sa spája s množstvom rôznych povolení a administratívnych úkonov, keďže je potrebné vypracovať množstvo rôznych podkladov. V celom procese hrá práve geodet veľmi dôležitú úlohu. Výstavbu môžeme rozdeliť na niekoľko fáz. V každej z týchto fáz je...
Kedy potrebujeme geometrický plán?

Kedy potrebujeme geometrický plán?

Geometrický plán je geodetický dokument, s ktorým sa bežný občan stretáva pravdepodobne najčastejšie. Podľa Zákona č. 162/1995 Zb. (katastrálny zákon) je geometrický plán definovaný ako „technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako...
Ako prebieha vytýčenie hranice pozemku?

Ako prebieha vytýčenie hranice pozemku?

Vytýčenie hranice pozemku je jednou z bežných geodetických činností. Vykonáva sa napríklad vtedy, ak je potrebné postaviť nové oplotenie, ale vlastník nevie, kadiaľ prebieha hranica jeho pozemku v teréne, prípadne pri rôznych susedských sporoch. Vytýčenie hranice...